הגורמים המהווים חלק מתהליך רישוי העסק

מרגע הגשת הבקשה לרישיון העסק הבקשה נשלחת לכלל הגורמים המאשרים לשם קבלת רישיון עסק.

בפועל, הרשות מרכזת את כלל האישורים והעמדות של גורמי הרישוי כך, שבסופו של התהליך ראש רשות הרישוי  ( שהינו ממלא מקום ראש העיר) מאשר את רישיון העסק.

יודגש כי, על מגיש הבקשה לרישיון העסק להצהיר על כלל העיסוקים שלושכן ככל ומתברר כי הוא לא הצהיר על כלל עיסוקיו, אזי בקשתו תדחה, אף מבלי להודיע לכלל גורמי הרישוי.

גורמי הרישוי השונים הינם :

  • מחלקות רלבנטיות בעירייה: תברואן, הנדסה.
  • גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו על ידי השרים הנוגעים בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון: משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות.
  • שירותי הכבאות.
  • היחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה.
  • גורמים אחרים (על פי חיקוק אחר) - התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל. לדוגמה: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.