תו חנייה לתושב "נוף הגליל"

שעות הנפקת תווי חנייה במשרדי רשות החנייה בעירייה:

ימים שעות  
א', ד'  אין קבלת קהל  
ב', ה' 13:00-8:00  
ג' 13:00-8:00 , 18:30-16:00  

לבירורים  טלפון: 072-2240842 פקס: 04-6455990 מייל: [email protected]

נוהל קבלה / החלפה / חידוש


(בהתאם להוראות חוק העזר העירוני)

1. הקריטריונים לקבלת תו חנייה

תושב נוף הגליל - מי שמתגורר דרך קבע בעיר, כאשר:

  1. מקום מגוריו בעיר "נוף הגליל" רשום כמעונו במשרד הפנים בתעודת הזהות.
  2. הוא בעצמו בעל רכב, או שהוא מחזיק ברכב צמוד ממקום עבודתו.

2. המסמכים הנדרשים

לצורך קבלת תו תושב יש להגיש לרשות החניה העירונית את המסמכים המעודכנים הבאים:

רכב פרטי

א. טופס בקשת תו חנייה הכולל פרטים מלאים על כתובת המגורים והרכב  (את הטופס ניתן לקבל במשרדי רשות החנייה בבניין העירייה, או להורידו מאתר האינטרנט של העירייה).

ב. צילום תעודת זהות של המבקש, בצירוף הספח שבו רשומה כתובת המגורים ב"נוף הגליל" (נצרת עילית - לשעבר).

ג. צילום רישיון נהיגה בתוקף של המבקש.

ד. צילום רישיון הרכב שהינו בר-תוקף.

ה. תדפיס או צילום פנקס הארנונה, או אישור ממחלקת הארנונה בעירייה בו מופיע המבקש כבעל נכס, או כמשתמש בנכס (מחזיק בנכס).
הערה: במידה ויש יותר מדייר אחד בנכס, עליו להופיע כמחזיק/שותף נוסף בקובץ הארנונה (ניתן לקבל טופס לדיווח והצהרת פרטים במשרדי רשות החניה).

רכב ממקום העבודה

ו. במקרים בהם הרכב הינו ממקום העבודה, יש לצרף, בנוסף למסמכי הבקשה הנ"ל (סעיפים א'-ה'), גם אישור מרואה חשבון או החשב של מקום העבודה, המעיד כי:

  1. הרכב הוא ברשות המבקש באופן בלעדי.
  2. מנוכה ממשכורתו של המבקש תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.

רכב מחברת השכרה/"ליסינג"

ז. במקרים של רכב שהוא בבעלות חברת השכרה/"ליסינג" ונמצא בשימוש חברה/פרטי, חייב מבקש התו להציג, בנוסף למסמכי הבקשה הנ"ל (סעיפים א'-ה'), הסכם המקשר בינו לבין חברת ה"ליסינג" (לתקופה מעל 30 יום).

3. החלפת תו חנייה

ח. במקרים בהם המבקש מעוניין להחליף תו חניה שברשותו בנסיבות כגון: העברת הרכב לבעלים אחר, השבתת הרכב , גניבת הרכב, וכיוב', עליו לצרף בנוסף למסמכי הבקשה הנ"ל (סעיפים א'-ה'):

  1. את תו החניה שהוסר מהרכב הקודם.
  2. במקרה של גניבת הרכב - טופס תצהיר על גניבת הרכב כולל אישור דיווח למשטרה. 

4. תעריפים

הנפקת תו החנייה, מותנית בתשלום אגרה בשיעור כדלקמן:

א. תעריף בגין הנפקת אגרת תווית חנייה לכל שנה - 30 ₪

ב. חידוש תו חנייה לתושב העיר לתקופת זמן של 3 שנים  - 90 ₪.

בנוף הגליל, נוהגים וחונים נכון
למען הסדר-הטוב והביטחון

טופס בקשת תו חנייה לתושב נוף הגליל

טופס מקוון - תשלום / בקשה לעירעור / בקשה להישפט על דו"ח חניה או דו"ח פיקוח