נוסח החלטת ועדת השלושה בנושא: ביצוע סקר סיכונים ויעוץ אבטחת מידע

נוסח החלטת ועדת השלושה בנושא:  שירותי ניהול ופיקוח בניהול סיכונים

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא : שרותי בניה מעון יום במגרש 401

נוסח ועדת השלושה בנושא: שרותי בניה מעון יום במגרש 752 

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה, מס' מכרז: פא/11/2020

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/24/2020

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: אתר בית ספר ו-8 גני ילדים 

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: תחזוקת ציוד מטלטל כיבוי אש 

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים – 2 

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: אבטחה

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: ניהול ופיקוח איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

נוסח החלטת ועדת שלושה בנושא: ניהול ופיקוח מכרז אספקת מכלי איסוף אשפה טמוני /שקועי קרקע