שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

בקשה לקבלת שירותי הסעה באמבולנס

(בהתאם לחוק עזר לנצרת עילית (שירותי אמבולנס) התש"ס 2000)


אני 


מבקש לקבל שירותי אמבולנס בהתאם לחוק העזר לנצרת עילית (שירותי אמבולנס) התש"ס 2000.

ידוע לי כי קבלת השירות מותנית בתשלום

₪ עבור שירות אמבולנס .

תחילת הזכאות הינה 6 חודשים לאחר מועד ההצטרפות.

 

הנני מתחייב לבצע את התשלום בתחילת שנת המס או בתשלומים דו חודשיים יחד עם תשלומי הארנונה . עפ"י דרישת העירייה.

 

ידוע לי כי אי ביצוע התשלום או חלק ממנו יביא להספקת זכאותי לקבלת השירות באופן מיידי ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי העירייה בקשר עם קבלת השירות כמו כן העירייה תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום שיגיע לי ממנה בגין שירות זה כנגד כל חוב אותו אהיה חייב לעירייה.

Browser not supported