אירוע המוני חד־פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף. אירוע חד־פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.

שימו לב:

בכדי להבטיח הסדרה של הרישיון במועד, יש להגיש בקשה לרישיון לאירוע המוני עד 30 ימי עבודה לפני האירוע

לבקשה יש לצרף:

  • תכנית עסק לאירוע המוני, הכוללת תכנית בטיחות ונספח בטיחות ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות. נספח הבטיחות שיצורף לתכנית יפרט את כל בעיות הבטיחות האפשריות באירוע ופתרונותיהן בסידורי בטיחות באתר. המהנדס יידרש להכין דוח בסיום הביקורת שלו באתר, שיוגש בחתימת ידו ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח, בסמוך לתחילת האירוע
  • טרם הגשת התכניות לעירייה מתכנן האירוע חייב להמציא אישור ממורשה נגישות להסדרת דרישות נגישות באירועים המוניים
  • צילום מסמך שבעל העסק הסדיר ביטוח צד ג׳

מיד עם הגשת הבקשה יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

לאחר קבלת כל האישורים הדרושים יונפק רישיון עסק והוא יישלח למשטרה. ככל שימצא כי הכל תקין באתר, המשטרה תיתן את הרישיון למפיק האירוע.