שינוי בעלות מהווה כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק, על גבי טופס בקשה לרישיון עסק.

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

בכלל זה שינוי בעלות כאמור, שינויים פיזיים ופנימיים בעסק, שינוי ו/או תוספת לסוגי העסקים, מהות העסק, הוספת פרטי עיסוק, שינוי העיסוק, הגדלה או הקטנה של שטח העסק.