מבוא

חוק העזר לנוף הגליל (שילוט) התשע"ט 2019 קובע הנחיות ברורות בנוגע להצבת שילוט בעיר שמטרתן: שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר, קביעת קריטריונים אחידים לשילוט, שמירה על האופי הארכיטקטוני של העיר, הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות מחייבים.

חוק העזר העירוני בנושא שילוט

חוק העזר נחקק במטרה לשמור על חזות העיר בתחום השילוט והפרסום, ולמנוע מפגעים ומטרדים הנגרמים לסביבה כתוצאה מהצבת שלטים חריגים אשר אינם עומדים בתנאי הבטיחות הנדרשים.

לנוחיותכם - עיקרי הוראות חוק העזר לנוף הגליל (שילוט), התשע"ט-2019.

(בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין ההנחיות המפורטות להלן - תגברנה הוראות החוק.)

הגדרת המונח "שלט"

שלט הינו הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו, או שמו או טיבו של עסק או מוסד, או כל צירוף של אלו, המותקנת במקום העסק או העיסוק והמראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור והמחוברת לבניין או למתקן, לרבות כל מתקן הנושא את ההודעה, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין.

ועדת שילוט עירונית

ראש העירייה רשאי להיוועץ בוועדה המקצועית לשילוט, אשר תבדוק התאמת השילוט להוראות חוק העזר ולמדיניות העירייה.

מהו שלט?
הודעה/ תמונה/ ציור/ כתובת/ סמל/ כרזה/ תבנית/ אות או כיוצא באלה, שנועדו להיות מוצגים דרך קבע, זמני ו/או לזמן ממושך, המכילים את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיב העסק או של כל פעילות אחרת.

הצגת שלט
עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה או הממונה על שילוט ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.
כל שלט של עסק יהיה כתוב בשפה העברית, כאשר הכיתוב בשפה העברית יהיה גדול ומשמעותי במידה סבירה ביחס לגודל השלט.
הרוצה להציג שלט יגיש טופס בקשה לרישיון להצגת שלט.

שילוט שאסורה הצגתו

לא יינתן רישיון לשלט, אם פרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק, או אם לדעת ראש העירייה השלט פוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו, או אם השלט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבנייה.

שילוט שאסורה הצגתו

 • שילוט הגורם סכנה - מסתיר תמרורים או שילוט חיוני אחר, מהווה מפגע בטיחותי, תעבורתי או חזותי כלפי משתמשי הדרך, השכנים או הסביבה (תאורה, רעש וכד').
 • שלט הפוגע בנגישות - מהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאת חרום, המותקן על דרגנועים, על מעליות, על מתקני תשתית, על עמודי תאורה, על עמודי שילוט כגון תמרורים או רמזורים, על אנטנות, על ארובות, או במקום המונע גישה למרחב הציבורי או לאזור הדרוש לצורכי מילוט או כיבוי אש.
 • שלט בשטח ציבורי לרבות מדרכה, מעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך, או אם השילוט מוצב על ידי זכיין עירוני, במסגרת מכרז השילוט העירוני.
 • שלט על רכב חונה.
 • שלט תלת ממדי.
 • שלט המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד (למעט המקרים המפורטים בהמשך בפרקים הרלוונטיים)
 • שילוט ברום מגדלים המיועדים למגורים, למעט בתקופת הקמת המבנה, מתוקף היתר בניה או שיפוץ, כמפורט להלן בפרק הרלוונטי.
 • שילוט שעל פי החלטת ועדת השילוט פוגע בחזות המבנה, או מסתיר מרכיבים אדריכליים כגון פתחים, חלונות, עמודים, כרכובים, קשתות וכיו"ב.
 • שלט מעל שלט, למעט במקרים חריגים ובשיקול דעת ועדת השילוט.
 • שילוט על מרפסות או בקומות בניין מעל קומת הקרקע, אלא אם יועד לו מקום בהיתר.
 • שילוט מסחרי על מבנה ציבורי, למעט שילוט לעסק הפועל במבנה ברישיון.
 • שילוט פרסומי על בית עסק, למעט שלט נותן חסות, לצורך פרסום מוצרים הנמכרים במקום, או שירותים הניתנים בו, ובלבד שהשלט לא יתפוס מעל מחצית ממסגרת השלט (בכל מסגרת שלט), והשטח הנותר ישמש לציון שם בית העסק.
 • שילוט פרסומי המוצב על גבי מתקן עצמאי נושא, אלא כמתקן דרך בתחום זכות דרך (המוצב על ידי זכיין עירוני), או בהתאמה לתקנות הדרכים-שילוט לנת"א.
 • שילוט שאינו מקובע כראוי, לרבות שלטי בד, סרטים, דגלים, למעט לזמן קצוב, בשיקול דעת ועדת השילוט.
 • שילוט שעשוי מבלון קבוע המחובר לקרקע, אלא אם ניתן אישור ועדת השילוט לשימוש קצר-מועד וקצוב לאירוע חד פעמי.
 • ציורי קיר אמנותיים שלא לצורכי פרסום יידונו על ידי האגף לתרבות ולאמנות בעיריית תל אביב-יפו.

כיצד להגיש בקשה לקבלת רישיון לשילוט?
הגשת הבקשה תוגש ע"י המבקש ליחידת השילוט במשרדי המחלקה לרישוי עסקים (ניתן להעביר את הבקשה בטופס מקוון או בדואר אלקטרוני) את הבקשה 
יש להגיש בצרוף המסמכים הבאים

 • טופס בקשה לרישיון שלט (מלא וחתום)
 • תצלום מעמד , בניין , מבנה , בו יוצג השלט כולל הדמיה
 • סימון ע"ג הצילום המיקום המדויק להצבת השלט
 • תרשים השלט (מידות אורך רוחב , גובה)
 • הסכמת בעל הנכס להצבת השילוט (בהתאם להחלטת ועדת שילוט).

תוקף רישיון השלט
א. תוקפו של רישיון השלט הינו עד ה 31 בדצמבר באותה שנה שניתן.
ב. הוצא רישיון לשילוט לאחר 1 ביולי בשנה פלונית והשילוט לא פורסם לפני הוצאת הרישיון , תשולם מחצית האגרה הנקובה בתוספת הראשונה.
ג. בוטל רישיון השילוט לפני 1 ביולי בשנה פלונית , תשולם מחצית האגרה הנקובה בתוספת הראשונה.
ד. בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב ליחידת השילוט לפחות 30 יום לפני תום תוקפו ותכלול הבהרה של מגיש הבקשה לפיה לא בוצע כל שינוי בשלט,
   
לרבות במידותיו , תוכנו , אופן הצבתו ושאר פרטי השילוט
ה. לא יהא תוקף לחידוש רישיון אם חודש על סמך הצהרה כוזבת .

חובת הסרת שילוט
בעל שלט אחראי להסרת השילוט עם תום תקופת השימוש בו , או עם פקיעת תוקף הרישיון לגבי השילוט או ביטולו, או במידה והעסק שהשילוט מפרסם חדל מלהתקיים  או שהאירוע שהשילוט מפרסם חלף .

לבירורים והגשת מסמכים לקבלת רישיון יש לפנות ליחידת השילוט במחלקת רישוי עסקים, עיריית נוף הגליל

תנאי הרישיון

 • תקינות השילוט, אחזקתו והסרתו: בעל רישיון שילוט חייב להחזיק את השילוט בצורה נקייה, נאה ותקינה, וכן אחראי הוא להסרתו בתום השימוש בו, או עם גמר תוקף הרישיון או ביטולו, או אם העיסוק שהשילוט מפרסם נסגר או שהאירוע שהשילוט מפרסם חלף.
 • אכיפה: בעל רישיון שלא ממלא אחר הוראות אלו, רשאי אגף הפיקוח העירוני לדרוש ממנו לבצען בהודעה תוך התקופה שקבע. באם לא ימלא אדם אחר ההודעה כאמור, רשאי אגף הפיקוח העירוני להורות על הסרת השילוט או ביצוע עבודת האחזקה הנדרשת, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה על פעולות אלה. אגף הפיקוח העירוני רשאי להורות על הסרת השילוט או ביצוע עבודת האחזקה הנדרשת, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה בפעולות אלה.
 • שינויים: בעל רישיון המבקש לשנות את השם או כל פרט אחר הרשום בשלט, יגיש בקשה חדשה לרישיון וישלם אגרת שילוט בהתאם.
 • חזקת אחריות: מי ששמו, עיסוקו או ענייניו מתפרסמים בגוף השילוט, או המזמין ייצורו או הדפסתו של השילוט, או המשלם בעדו, רואים אותו לצורך החוק כמי שמפרסם או הציג את השילוט, אלא אם כן מסר תוך 72 שעות ממועד קבלת ההודעה את שמו ומענו של האחראי לשילוט.

שלטים מותרים
לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר אגף הפיקוח העירוני הצגת שלט נוסף מטעמים מיוחדים. שלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק. אורכו המרבי של השלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר זאת אגף הפיקוח העירוני מטעמים מיוחדים.

שלטים אסורים
לא תאושר הצגתו של שלט המפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, מרעיש או מפיץ ריח, עשוי מבד, מוצב על כלי רכב (למעט שלט שנצבע על כלי רכב מסחרי או ציבורי והוא שלט שחובה להציגו לפי דין), החוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, המוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעלית מזגן אויר, עמוד חשמל, מתקן טלפון, מתקן להפעלת רמזור, אנטנה או תמרור, שלט העלול להסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי, הפוגע בצורה האחידה בחזיתות בתים, שלט המתפרסם בשטח ציבורי והוא אינו מותקן על גבי מתקן עירוני.

שלט מואר – לא יוצג שילוט המואר על ידי חשמל אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת, והצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך, שאישור שלו בכתב מצוי בידי בעל השילוט.

עבירות קנס

המבצע את הפעולות הבאות בניגוד לחוק העזר, צפוי לקנס בהתאם לצו העיריות (עבירות קנס): המציג שלט או מודעה שלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ותשלום אגרה כדין; המפרסם מודעה ללא ציון פרטי המפרסם, המציג שלט או מודעה אסורה, המציג שילוט על ידי חשמל ללא האישורים הנדרשים, המשנה שלט קיים שלא בהתאם לתנאי הרישיון, המחזיק בשלט בצורה לא תקינה ונאותה ולא דואג להסרתו בתום השימוש או חיסול העסק המפורסם, המשחית מודעה שפורסמה על גבי מתקן עירוני או המדביק מודעה על גבי מתקן עירוני באופן עצמאי והמפרסם שילוט מבלי שעונה הוא על דרישות החוק.

אגרת שלטים

בעת מתן רישיון לשלט או בעת חידושו, תשולם לעירייה אגרת שלטים בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה. על בעל רישיון לשלם אגרה שנתית חד פעמית לכל שנה קלנדרית (מ-01/01 ועד - 31/12) לכל שנה או חלק ממנה שבה נשאר השלט במקומו.

יצירת קשר

משרדי המחלקה ומוקד הבירורים וקבלת קהל 

 • טלפון: 04-6478876  (זמין גם לשליחת הודעות ווצאפ)
 • מייל: [email protected]
 • כתובת: שד' מנחם אריאב 1, בניין עיריית נוף הגליל, קומה 3.
 • שעות קבלה ומענה:
  יום א'-אין קבלת קהל
  יום ב'- 08:30-12:00
  יום ג'- 08:30-12:00  טלפוני 16:00-18:00
  יום ד'- 08:30-12:00 
  יום ה'- אין קבלת קהל
  יום ו' ושבת – אין פעילות כלל 

בעלי תפקידים:

נתן שכטר
מנהל מחלקת רישוי, פיקוח, קידום עסקים ושילוט
04-6478963
052-8012383
ג'ניה (יבגני) גורליק
רכז תחום שילוט
04-6478876