הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעת מועד
לידיעת הציבור
החל מיום ה' 24.08.2023 ניתן יהיה לקבל חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעת מועמד
לבחירות שיתקיימו ב 31.10.2023
את החוברות ניתן יהיה לקבל במשרדי המינהל העירוני אצל הגב' לאה ספיר בעיריית נוף הגליל
רחוב מנחם אריאב 1 נוף הגליל, בשעות העבודה של העירייה.
רועי יצחק, רו"ח
מנהל הבחירות 2023
לעיריית נוף הגליל